Informacja Prawna

I. Przedmiot

Poni?sze warunki reguluj? dost?p oraz korzystanie z serwisu internetowego www.gestesa.com firmy Gestesa Polska Corporate Services Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?", (zwan? dalej GESTESA), REGON 141108277, NIP
5252406537, z siedzib? w Warszawie (Polska), ulica ?mia?a 52, przeznaczonego do
u?ytku publicznego. U?ytkownik wyra?a zgod? na wszystkie ogólne i szczegó?owe
warunki korzystania ze strony internetowej. Warunki szczegó?owe mog? modyfikowa?,
uzupe?nia? lub aktualizowa? warunki ogólne zwi?zane z okre?lonymi us?ugami jak
i konkretn? zawarto?ci? portalu wraz z ostrze?eniami i instrukcjami udzielanymi
u?ytkownikowi przez firm? GESTESA.

Jedynie firma GESTESA posiada uprawnienia do zmiany formatu, uk?adu
graficznego, zawarto?ci, i/lub warunków ogólnych i szczegó?owych zwi?zanych z
dost?pem oraz u?ytkowaniem strony internetowej. Podczas ka?dej wizyty u?ytkownika
serwisu obowi?zuj? ich uaktualniona wersja.

II. Odpowiedzialno??

W ramach zakresu okre?lonego obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi, GESTESA
nie gwarantuje ani nie bierze odpowiedzialno?ci za szkody i straty poniesione
na skutek braku dost?pu do strony, przerw w jej funkcjonowaniu, jak i us?ug i
zawarto?ci portalu, b??dów w dost?pie i u?ytkowaniu innych stron internetowych,
tre?ci lub serwisów umieszczanych na bie??co w witrynie, lub te? braku ich
aktualizacji.

Jedynie firma GESTESA posiada w ka?dej chwili prawo do przerwania,
zawieszenia albo anulowania dost?pu do portalu, jego serwisów, zawarto?ci oraz
miejsc które go tworz?.

III. Korzystanie z zawarto?ci i us?ug portalu przez u?ytkowników

U?ytkownik zobowi?zuje si? do korzystania z portalu, serwisów oraz
zawarto?ci i stron które go tworz? zgodnie z ogólnymi i szczegó?owymi
warunkami, aktualnymi ostrze?eniami oraz stale obowi?zuj?cymi instrukcjami,
zgodnie z jego przeznaczeniem, obowi?zuj?cym prawem i ogólnynie akceptowanymi
normami i zwyczajami.

U?ytkownik ponosi ca?kowit? odpowiedzialno?? za korzystanie z serwisu,
jego tre?? oraz us?ugi, strony jak i zawarte w nim informacje. GESESA nie
ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za straty lub szkody wynikaj?ce z dost?pu do
strony.

Bez uprzedniej autoryzacji ze strony firmy GESTESA, u?ytkownik nie
b?dzie korzysta? z ani próbowa? korzysta? z ?adnego rodzaju zawarto?ci,
tekstów, ilustracji lub rysunków, plików d?wi?kowych, obrazów, zdj??, nagra?,
software jak i ?adnego innego rodzaju materia?u dost?pnego na stronie, serwisów
jak i miejsc które si? na niej znajduj?.

GESTESA w ?adnym przypadku nie odpowiada za zawarto??, informacje,
og?oszenia, opinie lub dzia?alno?? u?ytkownika, organizacji lub osób trzecich
pos?uguj?cych si?, rozprzestrzeniaj?cych albo og?aszaj?cych si? za pomoc?
portalu GESTESA.

IV. Zawarto??

GESTESA zastrzega sobie autorskie prawa maj?tkowe i prawa w?asno?ci
intelektualnej do zawarto?ci oraz wszystkich elementów strony internetowej, w
tym nazw, marek, znaków firmowych, projektów, baz danych udost?pnionych za
po?rednictem portalu, stanowi?cych w?asno?? firmy GESTESA, spó?ek nale??cych do
grupy jej przedsi?biorstw lub osób trzecich b?d?cych ich w?a?cicielami.

 

Dost?p do strony, jej zawarto?ci, serwisów oraz miejsc nie zak?ada w
?adnym wypadku zrzeczenia si? lub przekazania lub cesji ca?kowitej lub cz??ciowej
wy?ej wymienionych praw, nie przyznaje równie? u?ytkownikom ?adnego prawa albo
mo?liwo?ci wykorzystywania, modyfikowania, czerpania zysków, reprodukowania lub
dystrybucji czy rozpowszechniania publicznego strony internetowej i jej
zawarto?ci, za wyj?tkiem zezwole? autoryzowanych przez firm? GESTESA lub
w?a?ciciela tych praw.

GESTESA ma prawo udost?pni? w portalu informacje o dostawcach, produktach,
us?ugach, przy czym informacje te nie b?d? dotyczy?y ich sponsoringu, reklamy i
nie b?d? stanowi?y gwarancji ze strony firmy GESTESA. W zwi?zku z tym, je?li
u?ytkownik zdecyduje si? na podj?cie wspó?pracy z jedn? ze stron, wspomniana
wspó?praca b?dzie przebiega?a wy??cznie na odpowiedzialno?? zlecaj?cego,
zostanie nawi?zana wy?acznie pomi?dzy u?ytkownikiem a osob? trzeci?.

GESTESA mo?e przekaza? do dyspozycji u?ytkownika portalu hiper??cza oraz
wyszukiwarki które pozwalaj? na korzystanie ze stron internetowych osób
trzecich. GESTESA nie posiada do nich praw w?asno?ci, ani te? praw do dost?pu i
u?ytkowania ich zawarto?ci, dlatego korzystanie z nich i dost?p do nich
reguluj? prawa osób trzecich b?d?cych ich w?a?cicielami, za które GESTESA nie
b?dzie bra?a odpowiedzialno?ci.

Firma GESTESA nie wi??e si?, ani nie udziela gwarancji na ?adne z
hiper??czy lub linków zamieszczonych w portalu, które przekierowuj? na strony
internetowe osób trzecich. GESTESA nie gwarantuje ich zawarto?ci lub us?ug.

V. Cookies

W niektórych wypadkach wykorzystana zostaje z technologia nazywana
„cookies" w celu zapewnienia prywatnych ustawie? lub us?ug. "Cookie" to
niewielka ilo?? danych, która mo?e zosta? przes?ana ze strony internetowej do
wyszukiwarki u?ytkownika. Mo?e by? jednocze?nie przechowywana na dysku twardym
komputera, co umo?liwia rozpoznanie u?ytkownika po powrocie na stron?
internetow?. U?ytkownik ma stale zapewnion? mo?liwo?? ustawienia w wyszukiwarce
powiadomienia pytaj?cego o zgod? na instalacj? „cookie".

VI. Ochrona danych osobowych

Dost?p do portalu, jego zawarto?ci, us?ug albo miejsc sieciowych nie
wymaga od u?ytkownika udost?pniania danych osobowych. Dane udost?pnione w
formularzu danych osobowych mog? b?d? wykorzystywane zgodnie z ustaw? z 29
sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Journal of Laws of 2002, No. 101,
Item 926, as amended) tylko i wy??cznie za zgod? na ich przetwarzanie,
umieszczon? w formularzu danych. Dane osobowe b?d? przetwarzane i
wykorzystywane przez Gestesa Polska Corporate Services Spó?k? z Ograniczon?
odpowiedzialno?ci?, oraz
przez przedstawicieli grupy przedsi?biorstw Gestesa Polska Spó?ka z Ograniczon?
odpowiedzialno?ci?, Gestesa Bia?o??ka Spó?ka z Ograniczon? odpowiedzialno?ci?,
jak i Obras Coman Polska Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? w celu
administrowania, udost?pniania i optymalizacji us?ug oraz produktów oferowanych
na bie??co przez GESTESA oraz grup? jej przedsi?biorstw (nazwanej od tej
chwili, jako GRUPA GESTESA) w portalu i poza nim, w celach statystycznych i
marketingowych oraz w celu sporz?dzania faktur jak i wszystkich innych
dokumentów potrzebnych do realizacji uwmowy zawieranej pomi?dzy Pa?stwem a
przedsi?biorstwem GRUPY GESTESA.

Administratorem danych osobowych jest Gestesa Polska Corporate Services
Spó?ka z Ograniczon? odpowiedzialno?ci?, z siedzib? w Warszawie (Polska), ul.
?mia?a 52.

U?ytkownikowi
przys?uguje prawo do wgl?du i korygowania oraz usuwania swoich danych osobowych
w nast?puj?cy sposób: 1) Poczt? elektroniczn?  sprzedaz@gestesa.com 2) Pisemnie, na adres:
ul. ?mia?a 52, Warszawa, Polska.

Poprzez wype?nienie odpowiednich pól w formularzu danych osobowych
wyra?a si? zgod? na otrzymywanie informacji komercyjnej drog? elektroniczn?, dotycz?cej
produktów oraz us?ug z nimi zwi?zanych, oferowanych przez firmy Grupy Gestesa
wymienione wy?ej, zgodnie z Law on Providing Services by Electronic Jeans dated
18 July 2002 (Journal of Laws of 2002, No. 144, Item 1204, as amended).

VII. Prawa i przywileje

Obowi?zuj?ce warunki korzystania z portalu oraz wszelkie inne warunki
szczegó?owe, instrukcje, ostrze?enia, tre??, us?ugi jak i miejsca sieciowe
stanowi?ce zawarto?? portalu podlegaj? polskiemu prawu. Wszelkie roszczenia
pomi?dzy firm? GESTESA a u?ytkownikami, zwi?zane ze stosowaniem albo
interpretacj? którego? z ogólnych lub szczegó?owych warunków u?ytkowania, instrukcji,
ostrze?e?, tre?ci, us?ug lub miejsc w sieci umieszczonych w portalu,
rozstrzyga? b?dzie S?d Najwy?szy w Warszawie.

U?YTKOWNIK ZA?WIADCZA, ?E ZAPOZNA? SI? ORAZ AKCEPTUJE OGÓLNE WARUNKI
KORZYSTANIA Z PORTALU OBOWI?ZUJ?CE OD CHWILI ROZPOCZ?CIA KORZYSTANIA ZE STRONY
INTERNETOWEJ.Vivienda Getafe
Vivienda Villalbilla
Vivienda Meco
Vivienda Pioz